Puyal Adiththa Theysam

Category: A - Z Eelam Songs

Download Puyal Adiththa Theysam Tamil Eelam Songs

Album: Puyal Adiththa Theysam

Music: Saanakkiyan
Lyrics: Pulamaip Piththan, Alikahn, Aravinthan, Kanthan, Galithasan
Singers: S.P.Balasupiramaniyam,Kirunjraj, Unnikirshnan, Sithra,Jeychanthiran, Parasuram, Kunsunjrammah, Kishapana,Sharatha, Mano, Harikaran, Sunantha, Sopana, Korashhn, Inthiran
Produced By: Art and Culture Society of LTTE (Swiss)

Tracks